Kirjallisuutta

Kokemuksen tutkimuksen kirjasarja

KOKEMUKSEN TUTKIMUS – Merkitys, tulkinta, ymmärtäminen Juha Perttula / Timo Latomaa (toim.) 

kokemuksen-tutkimus

Kirjasarjan ensimmäinen kirja koostuu kuuden kirjoittajan tekstistä, joista kolme ensimmäistä jäsentävät kokemuksen tutkimuksen tieteenteoreettisia kysymyksiä psykologiatieteen ja fenomenologian näkökulmista. Jälkimmäiset kolme artikkelia tarkastelevat kokemuksen tutkimuksen metodologisia kysymyksiä empiiristen tutkimusesimerkkien avulla. (Dialogia, Tartu 2005)

Sisältö

 • Ymmärtävä psykologia: psykologia rekonstruktiivisena tieteenä Timo Latomaa 
 • Hermeneuttisen psykologian tieteenfilosofinen traditio Sirkka Niskanen, 
 • Kokemus ja kokemuksen tutkimus: fenomenologisen erityistieteen tieteenteoria Juha Perttula
 • Fenomenologinen kokemuksen tutkimus: Haastattelu, analyysi ja ymmärtäminen Merja Lehtomaa
 • Narratiivinen kokemuksen tutkimus: koettu paikka, tarina ja kuvaus Raija Erkkilä
 • Monimetodinen kokemuksen tutkimus: fenomenologisen ja positivistisen tutkimustavan yhdistäminenHannele Lukkarinen

KOKEMUKSEN TUTKIMUS II – Ymmärtävän psykologian syntyhistoriaa ja kehityslinjoja Timo Latomaa & Teemu Suorsa (toim.)

KokemLUP_Kokemuksen_tutkimus_kannet_2.jpguksen tutkimus II -teoksen aloitusartikkeli kuvaa ymmärtävän psykologian syntyhistoriaa ja taustatraditioita. Seuraavissa artikkeleissa käsitellään Hegelin psykologiaa, Schleiermacherin psykologista ymmärtämistä sekä Diltheyn henkitieteellistä ymmärtämisen käsitettä.
1800-luvun saksalaisen filosofisen psykologian teemoista
siirrytään kohti akateemisen psykologian itseymmärrystä sekä
tutkijan merkitystä tieteellisessä kokemuksen tutkimuksessa.
Teos päättyy teoreettisiin ja metodologisiin tarkasteluihin kokemuksen
ruumiillisuudesta ja sen kytkeytymisestä yhteiskunnallisesti
tuotettuihin olosuhteisiin ja merkitysrakenteisiin. (Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi 2007)

Sisältö

 • Ymmärtävä psykologia: Syntyhistoria ja taustatraditiot Timo Latomaa
 • Hegelin psykologia ja sen myöhempi vaikutus: Kari Väyrynen
 • Schleiermacherin psykologinen ymmärtäminen: Mari Mielityinen-Pachmann
 • Wilhelm Diltheyn henkitieteellinen ymmärtämisen käsite Minna Lumila
 • Tutkija – tieteellisyyden uhka vai mahdollisuus: Historiallinen näkökulma psykologiaan tieteenä Juha Perttula
 • Ruumis, kokemus, muutos: Ruumiinkokemus Merleau-Pontyn ja Bourdieun avulla tulkittuna: Satu Liimakka
 • Kokemuksen yksilöllisyys, yhteisyys ja yhteiskunnallisuus: Subjektitieteellisestä kokemustutkimuksesta Teemu Suorsa

KOKEMUKSEN TUTKIMUS III – Teoria, käytäntö, tutkija
Liisa Kiviniemi, Kaisa Koivisto, Timo latomaa, Milla Merilehto, Pirkko Sandelin ja Teemu Suorsa (toim.)

kokemuksen-tutkimus-3Kirjassa tarkastellaan kokemuksen tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, tutkimuksen käytännön toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä sekä pyritään rikastamaan ja tarkentamaan kokemuksen tutkimuksesta käytyä keskustelua. Kirjan artikkelit jakautuvat teemojen ja käsittelytavan mukaisesti kolmeen osaan: (1) Kokemus ihmistieteellisen tutkimuksen kohteena, (2) Kokemuksen ymmärtämisestä kohti parempia käytänteitä ja (3) Kokemuksen tutkimuksen tieteellisyydestä ja kokemuksen tutkijaksi kasvamisesta. (Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi 2012)

Sisältö

 • Ymmärtävä psykologia – subjektiivisen kokemuksen ja toiminnan subjektiivisen mielekkyyden tutkimusta Timo Latomaa
 • Ymmärtävää sosiologiaa – fenomenologisen sosiologian näkökulma kokemuksen tutkimukseen Veli-Matti Ulvinen
 • Ihminen psykologian tutkimuskohteena – subjektitieteellinen ihmiskäsitys ja tieteellinen kokemuksen tutkimus Milla Merilehto
 • Kokemus, kieli ja kokemuksen mieli – metodologisia pohdintoja Satu Liimakka
 • Koettu hallitsematon minuus – kokemus psykoosista ja autetuksi tulosta psykiatrisen sairaalahoidon aikana. Fenomenologinen lähestymistapa Kaisa Koivisto
 • Eksistentiaalinen fenomenologia tutkimuksen lähestymistapana – psykiatrisessa hoidossa olleiden nuorten aikuistan kokemusten tutkimus Liisa Kiviniemi
 • Narratiivinen lähestymistapa terveysalan opiskelijoiden ja terveydenhuollon työntekijöiden kokemuksellisten kertomusten tutkimisessa Pirkko Sandelin
 • Asiakkaiden kokemuksia psykoanalyyttisesta hoidosta ja hoidon tuloksista Sirpa Tokola-Kemppi
 • Aivovamma ja vammautuneen kokemuksellisuus Annamaria Marttila
 • Ohimeneviin hetkiin kurkoittaminen – mahdollisuuksien horisontit tanssivien poikien ja miesten kokemuksessa Isto Turpeinen
 • Onko kokemuksen (psykologinen) tutkimus tiedettä? – tieteenteoreettinen vai tieteenpsykologinen kysymys Timo Latomaa
 • Mikä tekee kokemuksen tutkimisesta fenomenologista – fenomenologisen ajatteluni kehityspolkuja Juha Perttula

KOKEMUKSEN TUTKIMUS IV – Annan kokemukselle mahdollisuuden
Kaisa Koivisto, Jani Kukkola, Timo Latomaa & Pirkko Sandelin (toim.)

kokemuksen-tutkimus-4Kirja on jaettu kolmeen osaas. Ensimmäinen osa käsittelee kokemuksen filosofisia ja aatehistoriallisia kysymyksiä. Toisessa osassa pohditaan kokemuksen tutkimuksen menetelmiä ja kolmas osa tarkastelee kokemuksen tutkimuksen käytäntöä. (Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi 2014)

Sisältö

 • Millaisin ehdoin kokemus voi olla tutkimuskohteena mahdollinen? Mielenfilosofisia lähtökohtaehtoja kokemuksen tutkimukselle Jani Kukkola
 • Esteettinen kokemus taideteoksesta Mika Suojanen
 • Fenomenologia aikuisen kehityksessä Juha Perttula
 • Syrjäytymisen ja hyvinvoinnin kokemuksen tutkimisesta Veli-Matti Ulvinen
 • Psykologinen elämänkertatutkimus. Kokemushistoriallinen tutkimus psykologiatieteen perusmenetelmänä Timo Latomaa
 • Persoonallinen osallisuus ja yhteiset toiminnan tulokset. Kohti systeemisen ja subjektitieteellisen lähestymistavan älistä dialogia kokemuksen tutkimuksessa Teemu Suorsa
 •  Johtajuus murroksessa. Johtamiskulttuuri johtamisen haasteena Terttu Malo
 • Osallistujat kehittämistyön keskiössä. Kokemustutkimuksen mahdollisuudet työelämän kehittämisessä Marjo Kortesalmi & Liisa Kiviniemi
 • Uusin silmin, avoimin mielin: Mitä kokemustutkija voi oppia taiteilijan tavasta katsoa maailmaa? Serja Turunen
 • Leikki aikuisen kokemuksena. Kontekstina työ Virpi Tökkäri
 • Failing description in Edgar Allan Poe`s ”the black cat” Jarkko Toikkanen.

KOKEMUKSEN TUTKIMUS V: Lauri Rauhala 100 vuotta

kokemuksen-tutkimus-v Kokemuksen tutkimuksen uranuurtaja, psykologi ja filosofi Lauri Rauhala tunnetaan sekä pitkästä kliinisen psykologin urastaan että tieteellisestä työstään eksistentiaalisen fenomenologian parissa. Hänen laajalle tuotannolleen on tunnusomaista vankkumaton näkemys, että ihmisiä tulee kohdella ja tarkastella ainutlaatuisina yksilöinä keinotekoisten luokittelujen sijaan. Maamme psykologian ja filosofian kentällä Rauhala on johdonmukaisen ja vaikuttavan toimintansa ja tuotantonsa vuoksi omaperäinen henkilö, joka on pidetty ihmistyötä tekevien keskuudessa. Hän on myös suuri innoittaja tutkijoille, joiden tutkimuskohteena on ihminen elämäntilanteessaan ainutlaatuisena, kokevana olentona. Rauhala inspiroi muitakin ajattelijoita, jotka etsivät vastausta ihmisen ikiaikaiseen kysymykseen: mitä on olla ihminen? Kokemuksen tutkimus V – Lauri Rauhala 100 vuotta havainnollistaa, kuinka Rauhalan ajatukset inspiroivat filosofista pohdintaa, monialaista ja moniaiheista empiiristä tutkimusta sekä käytännön psykologiaa.

Teossarja Seikkaillen elämyksiä

SEIKKAILLEN ELÄMYKSIÄ -seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovelluksia Seppo J.A. Karppinen & Timo Latomaa (toim.)

Kirjan tarkoituksena on elämykseen ja kokemukseen liittyvien ilmiöiden käsitteellinen selkiyttämineen ja käytännön elämyspedagogisten ja seikkailullisten toimintojen sovellutusten esitteleminen. Teoksessa tarkastellaan elämystä psykologisesta, sosiaalisesta, pedagogisesta ja matkailullisesta näkökulmasta. (Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi 2007)

Sisältö

 • Elämyksestä ja kokemuksesta teoriaa ja käytäntöä Seppo J.A. Karppinen & Timo Latomaa
 • Mieli elämys-, merkitys- ja kokemusmaailmana – Psyko(loginen) ja semioottinen tarkastelu Timo Latomaa
 • Elämysten merkitys ihmiselämässä Juha Perttula
 • Elämyksestä kokemukseen ja oppimiseen Seppo J.A.Karppinen
 • Entä jos elämyksiä tuotetaan? Elämyskolmio-malli elämyksellisyyden tunnistamisessa, arvioinnissa ja vahvistamisessa. Sanna Tarssanen & Mika Kylänen
 • Ohjaus seikkailutoiminnassa. Kai Lehtonen, Eeva Mäkelä & Kalle Pulli
 • Seikkailukasvatuksella arjen hallintaan Juho Lempinen
 • Seikkailukasvatus – ihmelääke ongelmiin? Petri Sutinen
 • Elämystiikasta arjen elämyspedagogiikkaan – 10 vuotta ammatillisen lisäkoulutuksen kehittämistä. Pauli Karjalainen & Timo Lehtonen
 • Elämyspedagogiikkaa ammatillisena lisäkoulutuksena Risto Daavitsilainen, Eero Kiiski & Jussi Karppinen
 • Kokemuksellinen oppiminen moninaisuuden kentässä Irja Jylhä
 • ”Jännittävintä oli, kun ensin pelotti ja sitten uskalsi” – Seikkailu- ja elämyspedagogiikka työvälineenä päiväkotien esikouluryhmissä. Ritva Allinen & Heli Korhonen
 • Seikkailukokemusten vaikuttavuuden tutkimus. Outi Linnossuo

SEIKKAILLEN ELÄMYKSIÄ II -Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä Timo Latomaa & Seppo J.A. Karppinen (toim.)

 seikkaillen-elamyksia-2Tässä Seikkaillen elämyksiä -teoksen toisessa osassa tarkastellaan elämyksen ja kokemuksen käsitehistoriaa, pohditaan toiminnan ja sivistyksen suhdetta filosofisesti ja teoreettisesti sekä valaistaan käytännön seikkailutoimintaa eri kasvatuksen ja kuntoutuksen alueilla. (Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi 2010)

Sisältö

 • Elämys, kokemus – teoriaa ja käytäntöä. Timo Latomaa
 • Elämyksestä elämysyheiskuntaan – käsitehistoriaa ja kritiikin lähtökohtia. Kari Väyrynen
 • Toiminta – elämys – sivistys. Ari Kivelä
 • Eksistentiaalisen elämyspedagogiikan luonto ja teot Juha Perttula
 • Kokemuksen rakentumisesta ja ymmärtämisestä Timo Latomaa
 • Seikkailukasvatus – erilainen tapa opettaa ja oppia Seppo J.A. Karppinen
 • Seikkailukasvatuksen menetelmiä kouluopetuksessa – alakoulun näkemys Arja Manninen-Riekkoniemi & Risto Parttimaa
 • Seikkailu opetusmenetelmien monipuolistajana Virpi Louhela
 • Ympäristökasvatus ja seikkailu – käytännön toteutusta luontokoulussa Seppo Saloranta
 • Seikkailupedagogiikkaa opettajankoulutuksessa – Ammatilliseksi opettajaksi opiskelevien kokemuksia seikkailukasvatuksen opintojaksolta. Raija Erkkilä
 • Seikkailutoiminnan kehitykselliset ja terapeuttiset tavoitteet – kehityspsykologinen ja psykiatrinen näkökulma seikkailutoimintaan. Päivi Lindholm & Jorma Väisänen  

SEIKKAILLEN ELÄMYKSIÄ III – Suomalainen seikkailupedagogiikka Seppo J.A. Karppinen & Timo Latomaa 

seikkaillen-elamyksia-3Kirjasarjan kolmas teos avaa tavoitteellisen seikkailutoiminnan taustaa, historiaa ja tulevaisuutta sekä sen roolia nuoriso-ja sosiaalityössä, koulutuksessa ja kuntoututtavassa toiminnassa. Teoksen avulla lukija ymmärtää paremmin seikkailupedagogiikan perinteitä, teoriaa ja mahdollisuuksia, joten se soveltuu kaikille seikkailullisesta pedagogiikasta kiinnostuneille – niin teoreetikoille, opettajille, opiskelijoille, harrastelijalle kuin käytännön tekijöillekin. (Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi 2015)