Kokemuksen Tutkimuksen Instituutti

Kokemuksen Tutkimuksen Instituutti ry (KTI)  on syyskuussa 2013 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kokemuksen tutkimusta ja tunnettavuutta tieteessä, taiteessa, työelämässä ja arjessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi KTI harjoittaa tieteellistä tutkimustoimintaa, järjestää konferensseja, seminaareja ja luentotilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa ja tutkimusyhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti sekä antaa koulutusta, ohjausta, konsultaatiota. Omalla toiminnallaan KTI haluaa nostaa esiin kokemuksen tutkimuksen erityisyyttä.

”… Ihmistieteissä on suoranainen tilaus ymmärtää paremmin, mitä kokemus on ja miten sitä tulisi tutkia.

  • Mitä ihmisen tutkija tutkii, kun hän sanoo tutkivansa kokemusta?
  • Millaisilla ehdoilla kokemuksen tutkimus on tieteellistä?
  • Asettaako kokemus tutkimuskohteena joitakin erityisiä vaatimuksia tieteellisyydelle?”

… kysyvät Juha Perttula & Timo Latomaa kirjassa Kokemuksen Tutkimus (2005)

Nämä yllä mainitut kysymykset ovat edelleen ajankohtaisia ja kutsuvat ajattelemaan, ratkaisemaan, kokeilemaan.

Kokemuksen tutkiminen on monitieteistä ja alati muuttuvassa, uudistuvassa tilassa, hyödyntäen eri tieteenalojen uusimpia tutkimustuloksia. Keskeinen monitieteisyyttä korostava toiminnan muoto on kokemuksen tutkimuksen menetelmien kehittäminen ja soveltaminen.

Kokemuksen teoreettinen tutkimus perustuu tieteenfilosofisesti pääsääsääntöisesti eksistentiaali-fenomenologiselle mutta myös muulle, pääasiassa mannermaiseen ajatteluperinteeseen pohjautuvalle tajunnan, tietoisuuden, kokemuksen ja subjektiviteetin tarkastelulle sekä semiotiikalle. Se käsitteellistää kokemusta systemaattisesti ja analyyttisesti psykologia- ja sosiaalitieteiden tutkimuksen tarpeisiin. Kokemuksen empiirinen tutkimus sisältää muun muassa asiakaskokemustutkimuksen, käytettävyystutkimuksen, hyvinvointitutkimuksen sekä työyhteisöjen, kulttuurin ja yhteiskunnan kokemuksellisen tarkastelun.

KTI:n jäsenet ovat eri alojen tutkijoita, kouluttajia, organisaatioiden kehittäjiä ja työnohjaajia. Heitä yhdistää rakkaus kokemuksen tutkimisen kohtaan.

Oululaisena KTI tavoittelee Pohjois-Suomen henkisen sivistyksen profiilin nostamista ja verkostojen luomista kokemuksen tutkimuksessa Suomessa ja maailmalla. Instituutti toimii yhteistyössä vapaan kokemuksen tutkijoita yhdistävän keskustelu- ja tapaamisfoorumin, Kokemuksen Tutkimuksen Verkoston, sekä muiden kokemusta käsittelevien ja tutkivien toimijoiden kanssa.

KTI toiminnan tavoitteita ovat:

  • tukea kokemuksellisuuden monitieteistä tarkastelua
  • kehittää ihmis-, kulttuuri- ja sosiaalitieteellisen kokemuksen tutkimuksen laatua ja laajuutta
  • tarjota luova ja innostava ympäristö yksittäisten tutkijoiden sekä tutkimusryhmien tutkimushankkeille
  • kehittää kokemuksen tutkimuksen tieteenteoriaa, metodologiaa ja kohdeteoriaa,
  • tukea suomalaisen kokemuksen tutkimuksen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä

Kokemuksen Tutkimuksen Instituutin syntyhistoria